Samfunnsansvar

Vårt samfunnsløfte i Glitre Energi er at vi skal bidra til lokal utvikling, ta miljøansvar og være en viktig pådriver for et helt elektrisk samfunn.  

Som produsent av ren fornybar energi og som distributør av strøm har Glitre Energi-konsernet et viktig samfunnsoppdrag på to kritiske områder. Etter som vi både forvalter fellesressurser og har en offentlig eierstruktur har samfunnet forventninger til hvordan Glitre Energi-konsernet løser sitt oppdrag. 

Glitre Energi har i Regler for etikk og samfunnsansvar tydeliggjort hvilke prinsipper som skal legges til grunn for at Glitre Energi gjennom lønnsom og ansvarsfull drift, skal skape positive økonomiske, miljømessige og sosiale ringvirkninger.  

Vi viser i våre Regler for etikk og samfunnsansvar at vi skal bidra til en bærekraftig utvikling gjennom produksjon og distribusjon av fornybar energi. Vi skal utføre forretningsvirksomheten mest mulig miljøeffektivt, med minst mulig belastning på miljøet. Vår innvirkning på miljøet skal være en integrert del av konsernets operative virksomhet og sees på som en del av den langsiktige verdiskapingen. 

Glitre Energi skal opptre som en samfunnsaktør, skape tillit og troverdighet til konsernets virksomhet og fremstå som attraktiv for konsernets interessenter.  

 

Rapportering 

Vårt arbeid innenfor samfunnsansvar baseres på FNs Global Compact-initiativ med prinsipper for menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon. Vi rapporterer også delvis etter GRI-prinsipper – Global Reporting Initiative, en internasjonal organisasjon som har utviklet et anerkjent og anbefalt rammeverk for rapportering av samfunnsansvar.  

Rapporten omfatter Glitre Energi AS, Glitre Energi Produksjon AS, Glitre Energi Nett AS, El-tilsynet AS, Oss Norge AS, og Glitre Energi Strøm AS. Med disse selskapene ansees all hovedaktivitet i virksomheten å være dekket. Basert på en vesentlighetsvurdering er mindre selskap utelatt uten at det er vurdert å ha betydning for det totale bildet av konsernets påvirkning på samfunnet. Tilknyttede selskap som har vesentlig samfunnsmessig betydning er ikke rapportert, da det er definert å være utenfor konsernets kjernevirksomhet. Dataene som er samlet inn er hentet inn fra leverandører og fra organisasjonens egne rapporteringsverktøy. De er hentet inn med den hensikt å gi et så korrekt og riktig bilde av situasjonen som mulig. En komplett oversikt over rapporteringspunkter finnes på hjemmesiden – www.globalreporting.com  

 

Interessenter 

Glitre Energi er opptatt av å ivareta sitt samfunnsoppdrag på en god og ansvarlig måte. Vi ønsker en åpen og ærlig kommunikasjon med alle interessenter, med størst fokus på de interessenter som berøres direkte av Glitre Energis virksomhet. Glitre Energi legger vekt på å ha et godt forhold til sine ansatte, og det er et godt samarbeidsklima mellom ansattes organisasjoner og organisasjonens ledelse.  

Det gjennomføres medarbeiderundersøkelser regelmessig, og forrige undersøkelse fra 2018 viser at ansatte trives godt. Konsernledelse og styret har regelmessige møter og årlig eierseminar med Glitre Energis eiere. Tema for møtene er hovedsakelig eierforhold og strategisk utvikling.  

Konsernets kommunikasjon med finansmarkedet skal gi investorer og analytikere et best mulig grunnlag for å skape et riktig bilde av selskapets finansielle stilling, sentrale verdidrivere og risikofaktorer som kan påvirke fremtidig verdiskaping. All offisiell informasjon, herunder børsmeldinger, pressemeldinger og rapporter er tilgjengelig på selskapets nettsider. 

Glitre Energi legger vekt på å kommunisere med kundene både via egne kundebrev, SMS, relevant og oppdatert informasjon på nettsiden – www.glitreenergi.no, og sosiale medier. Kundeservice i Glitre Energi Strøm gjennomfører årlige kundetilfredshetsundersøkelser, og resultatene for 2019 viser at kundes tilfredshet har falt noe. Kundebehandlingen og ventetiden hos kundeservice har kundene blitt mer fornøyd med sammenlignet med 2018mens det er økende misnøye med pris og informasjon om produkter og faktura. Undersøkelsene danner grunnlag for tilpasning av organisasjonens kommunikasjon med kundene, og viser at det er viktig å fokusere blant annet på kundebetjeningkunderådgivningsfunksjonen, og kundeprogrammer.  

Forholdet til media skal være preget av åpen og ærlig kommunikasjon med tidsriktig informasjon. Glitre Energi har dialog med myndighetene både gjennom bransjeorganisasjonen Energi Norge, andre bransjeaktører, og gjennom direkte myndighetskontakt. I både utbyggingsprosjekter og større driftsprosjekter, legges det vekt på å ha god dialog med interessenter som blir berørt av vår virksomhet. I forbindelse med konsesjonssøknader gjennomføres det høringer og folkemøter i tråd med gjeldende regler.  

Omdømme 

Glitre Energi legger vekt på å ha et godt omdømme. Grunnlaget for et godt omdømme legges gjennom alles etterlevelse av kjerneverdiene åpenhet, respekt, begeistring og tæl. Omdømme bygges blant annet gjennom godt arbeidsmiljø, god kundebehandling, solid kvalitet på produkter og tjenester, tydelig ledelse, bevisst mediehåndtering og aktiv kommunikasjon av samfunnsrollen. Det er blitt gjennomført omdømmeundersøkelser i både 20172018 og 2019. Resultatene viser at kunder og befolkningen i våre eierkommuner har god og positiv kjennskap til Glitre Energi. Profiloppfatningen viser at befolkningen har godt inntrykk av Glitre Energi, det er et selskap som man har tillit til og som er en viktig virksomhet for regionen.  «Merkepersonligheten» i selskapet scorer høyt på lokal, profesjonellkompetent, pålitelig og viktig, men ikke høyt så høyt vi ønsker på beskrivelser som innovativ, begeistrende og med tæl. Vi ønsker å fortsette slike målinger for å følge utviklingen på Glitre Energis omdømme.  

Etikk  

Etikk handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i ulike situasjoner og at det vi gjør alltid skal tåle dagens lys. Glitre Energi har utarbeidet Regler for etikk og samfunnsansvar hvor formålet er å sikre en god etisk standard for personlig adferd og god forretningsskikk. Den beskriver hvilke forventninger og forpliktelser som ligger på den enkelte for å utvikle en sunn bedriftskultur.  

Regler for etikk og samfunnsansvar skal blant annet forebygge korrupsjon, bestikkelser og interessekonflikter.  

Glitre Energi stiller høye etiske krav til medarbeidere i egen organisasjon og til sine samarbeidspartnere. Alle ansatte skal være kjent med gjeldende regler og våre samarbeidspartnere skal lese og akseptere etiske retningslinjer for leverandører. Les mer om leverandører her

Glitre Energis Regler for etikk og samfunnsansvar omfatter regler for god forretningsskikk, lojalitet og uavhengighet.  

 

Anti-korrupsjon 

Glitre Energi har nulltoleranse for korrupsjon, og forventer at alle ledere fremmer en sterk anti-korrupsjonskultur. Selskapene skal aktivt forebygge uønsket adferd, og sette sine medarbeidere i stand til å håndtere vanskelige situasjoner. Glitre Energis krav og forventninger til selskapene og deres ansatte er nærmere beskrevet i Regler for etikk og samfunnsansvar. Hvordan Glitre Energi skal forholde seg til leverandører er beskrevet i avtaleverk for innkjøp.  

 

Menneskerettigheter  

Glitre Energi skal respektere grunnleggende menneskerettigheter både internt i egen virksomhet og i forholdet til samarbeidspartnere, kunder og andre som på en direkte måte påvirkes av selskapets aktiviteter. Selskapene skal arbeide systematisk med viktige temaer som forhandlingsrett, arbeidskontrakter og samarbeid mellom ledere og medarbeidere. 

Glitre Energis retningslinjer for leverandører følger prinsipper i henhold til FNs ILO-konvensjon som omfatter forbud mot barnearbeid, organisasjonsfrihet, forbud mot diskriminering og forbud mot tvangsarbeid. De etiske retningslinjene skal etterleves av samtlige av Glitre Energis leverandører og deres underleverandører. Retningslinjene skal aksepteres før avtale eller kontrakt om leveranse undertegnes. Glitre Energi følger opp eventuelle brudd, og skal kunne utføre kontroller hos leverandøren for å kontrollere etterlevelsen av de etiske retningslinjene.  

Det er ikke identifisert risiko for barnearbeid, tvangsarbeid, eller rapportert brudd på urfolks rettigheter. Retten til å danne/delta i fagforeninger og kollektive forhandlinger er heller ikke rapportert truet. Det er ikke rapportert tilfeller av diskriminering i organisasjonen.   

Varsling  

Glitre Energi skal ta tak i forhold hvor det er brudd eller mistanke om brudd, på eksterne eller interne regler i organisasjonen. Glitre Energis medarbeidere skal møtes med respekt og oppleve at varsling av mulige kritikkverdige forhold blir tatt på alvor, hørt og vurdert og besvart. Varsleren er en viktig ressurs for organisasjonen. 

Glitre Energi har etablert en uavhengig varslingstjeneste der ansatte kan melde fra om mulige lovbrudd eller brudd på Glitre Energis regelverk uansett område. Glitre Energis retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold gjelder for alle medarbeidere, og innleide arbeidstakere, og gir alle større forutsigbarhet med hensyn til når og hvordan det kan varsles forsvarlig.

Det er ikke varslet om kritikkverdige forhold i perioden 2013-2019